Jesteś tutaj: Start / O nas

O nas

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie został utworzony w drodze Uchwały Nr 24 / III / 94 Rady Gminy w Mniowie podjętej w dniu 26 maja 1994r, natomiast swoją działalność rozpoczął z dniem 1 stycznia 1995r.

Rada Gminy w Mniowie w dniu 28 października 1994r. uchwaliła statut Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie – jako podstawowy dokument do działania dla zakładu budżetowego.

Celem zakładu jest realizacja zadań gminy o charakterze publicznym, to jest obsługa wodociągów wiejskich , kanalizacji, oczyszczalni ścieków, kotłowni gminnej oraz innych obiektów i urządzeń określonych szczegółowo w statucie zakładu komunalnego.

Majątek zakładu stanowią :

 • wodociąg publiczny w Mniów-Raszówka,
 • wodociąg grupowy Cierchy – Pępice – Piaski – Stachura – Malmurzyn,
 • wodociąg wiejski Zaborowice – Pieradła – Pielaki,
 • wodociąg grupowy Grzymałków – Borki – Skoki – Wólka Kłucka – Pałęgi – Węgrzynów – Zachybie – Przełom – Olszyna – Lisie Jamy – Gliniany Las, Mokry Bór,
 • wodociąg grupowy Serbinów – Rogowice – Podchyby – Chyby – Baran, Kontrewers,
 • rozbudowana oczyszczalnia ścieków „COMA-TEC” w Mniowie,
 • sieć kanalizacyjna o długości ponad 53km,
 • sieć wodociągowa o długości ponad 135 km,
 • przyłącza wodociągowe w ilości 2354 szt. o długości ponad 50 km,
 • przyłącza kanalizacyjne w ilości 773 szt. o długości ponad 23 km,
 • ujęcia wody na terenie gminy w ilości szt. (Mniów ul. Kielecka oraz ul. Zielona, Grzymałków, Pieradła, Serbinów, Cierchy),
 • gminna kotłownia opalana olejem opałowym przy ul. Centralnej 8 w Mniowie.

Podstawą działalności finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki, stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem gminy.  Na pokrycie różnicy pomiędzy dochodami własnymi zakładu a jego wydatkami, Rada Gminy przyznaje co roku dotacje do 1 m3 wody i 1 m3 ścieków. Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie jest samorządowym zakładem budżetowym posiadającym własną wyodrębniona księgowość. Zakład posiada opracowane regulaminy tj. regulamin pracy, organizacyjny, premiowania, wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Cena za 1m3 wody dla gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych na terenie gminy Mniów wynosi 3,60 zł plus podatek VAT (8%).

Cena za 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych na terenie gminy Mniów wynosi 3,90 zł plus podatek VAT (8%).

Zgodnie ze zmieniającymi się przepisami, regulującymi gospodarkę wodno-ściekową na terenie gminy, stawki opłat za wodę i ścieki są uchwalane przez Radę Gminy w Mniowie na okres jednego roku.

 Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie ma siedzibę w Urzędzie Gminy w Mniowie przy ul. Centralnej 9, 26 – 080 Mniów ( pokój nr 2 – na dole), biuro zakładu komunalnego jest czynne od godz. 7 30 do godz. 15 30 , natomiast pracownicy fizyczni (konserwatorzy sieci wodociągowej, odczytywacze wodomierzy), pozostali pracownicy zakładu komunalnego pracują od godz. 7 00 do godz. 15 00 .