Komunikaty i Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

!!! INFORMACJA W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA !!!

!!! INFORMACJA W ZWIĄZKU

Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA !!!

 

Prosimy o powstrzymanie się od osobistego załatwiania spraw

w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Mniowie. Pisma oraz innego rodzaju dokumenty proponujemy składać w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres krzysztofk@mniow.pl lub marzenaw@mniow.pl bądź kontakt telefoniczny pod numerem 41-37-37-004 wew.102

 

Na czas zagrożeniem koronawirusem (COVID-19) w celu zminimalizowania możliwości jego rozprzestrzenienia inkasenci ograniczą pobieranie gotówki od Klientów oraz odczytywanie wodomierzy. Jednocześnie prosimy aby wpłaty w miarę możliwości były dokonywane przez internet. Faktury będą wystawiane oraz dostarczane w póżniejszym terminie. Prosimy o przekazywanie stanów wodomierzy telefonicznie pod numer telefonu 41-37-37-004 wew. 102 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres marzenaw@mniow.pl

W przypadku nie przekazania stanu wodomierzy faktury będą wystawiane na podstawie prognozy obliczanej ze średniego zużycia

z poprzednich miesięcy obrachunkowych.

13 marca 2020

Klauzula informacyjna RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Pani/Panadanych jest Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie (ul. Centralna 9, 26-080 Mniów, telefon kontaktowy: 41 373 70 04). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu monitoringu potencjalnych zagrożeńzwiązanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 – COVID-19 i podejmowania działań prewencyjnych oraz wspierających dla mieszkańcówgminyjak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z art. 9 ust. 2 lit. i RODO w związku z art. 32 aUstawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu Formularze zawierające dane osobowe zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, po wydaniu wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

4. Informuję, że nie podlega Pani/Pan zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

5. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie

8. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, tj. Główny Inspektorat Sanitarny.

18 marca 2020

Zarządzenie

Zarządzenie Nr 1/2020

Kierownika Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

w Mniowie

z dnia 16 marca 2020r.

 

w sprawie

wprowadzenia zmian w organizacji pracy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

w Mniowie w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

 

Na podstawie § 4 pkt. 1 Regulaminu Organizacyjnego GZUK w Mniowie, art. 140 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1040 z późn. zm.) art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1282), w związku z art. 3 ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r. poz. 374) zarządzam, co następuje.

 

16 marca 2020
Czytaj więcej o: Zarządzenie
Przejdź do - Przerwy w dostawie wody w dniu 20 luty 2020 rok

Przerwy w dostawie wody w dniu 20 luty 2020 rok

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie informuje mieszkańców miejscowości:

Pieradła

że, w dniu 20 lutego 2020 roku w godzinach 8oo- 13oo wystąpią przerwyw dostawie wody  związane usuwaniem awarii na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

17 lutego 2020
Przejdź do - Przerwy w dostawie wody w dniu 5 luty 2020 rok

Przerwy w dostawie wody w dniu 5 luty 2020 rok

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Mniowie informuje mieszkańców miejscowości:

Mniów ul. Kolonia, ul. Wrzosowa, ul. Spokojna, ul. Cicha, ul. Centralna, ul. Kielecka, ul. Głęboka, ul. Mała, ul. Znajoma oraz ul. Leśna

że, w dniu 5 lutego 2020 roku w godzinach 8oo- 16oo wystąpią przerwyw dostawie wody  związane usuwaniem awarii na sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

3 lutego 2020