ZARZĄDZENIE NR 6 /2021

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 stycznia 2022

ZARZĄDZENIE NR 6 /2021

 

KIEROWNIKA GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W MNIOWIE

 

z dnia 15.12.2021r.

 

w sprawie: ustalenia dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie

dnia wolnego od pracy i ustalenia terminu odpracowania.

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t. j. DZ. U. z 2021 poz.1372), art.43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 1282 ) w związku z art 130 § 2 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r- Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1320 ze zm.), regulaminem pracy Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie § 9,

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustalam dzień 7 stycznia 2022 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Mniowie. W zamian za święto przypadające w sobotę w dniu
1 stycznia 2022 r

 

§ 2.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi do spraw Kadr.

 

§ 3.

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie BIP GZUK w Mniowie, stronie internetowej zakładu, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .